By Rio Dejunero On 11:48 PM | Categorized As | With

Tạ Đình Phong và Dương Mịch đóng cặp trong The bullet vanishes.
Một cảnh quay nguy hiểm của Lưu Thanh Vân.